Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Sivas - İmranlıSivas - İmranlı
ÇANDIRÇANDIR
KöyüKöyü
wwwwww
candirkoyudernegicandirkoyudernegi
netnet
Yeni sitemizin tasarımı ve kullanışı nasıl
Anket Anket

Dernek
Dernek Logosu Dernek Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni


Çeşitli Bilgiler Çeşitli Bilgiler

Radyo Radyo


EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
İletişimİletişim Formu Formuinfo@candirkoyudernegi.net
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
Reklamlar Reklamlar

Memurlar Memurlar

SİVAS İLİMİZİ TANIYALIM


Sivas ili, Türkiye Cumhuriyeti´nin ?ç Anadolu Bölgesinde ve Karadeniz Bölgesinde yer alan bir ildir. Sivas ili, Mezopotamya ve Karadeniz aras?nda kervanlar?n geçti?i bölgede oldu?u için, Selçuklular döneminde tüccarlar?n ziyaret etti?i bir merkez haline gelmi?tir. Ülkemizde Konya´dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulundu?u il Sivas´t?r. 13.yüzy?la ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri çini sanat? aç?s?ndan mutlaka görülmeye de?er yerlerdir. Ulu Camii ise 1100 y?l?nda in?aa edilmi?tir. Ayr?ca Sivas Türkiye´nin yüzölçümü aç?s?ndan en büyük ikinci ilidir, ba?ka bir özelli?i ise Türkiye´nin en büyük yerle?im birimi olmas?d?r.

Sivas co?rafi aç?dan k?raç, ye?ili az, sert iklimli bir yerdir. Ikliminin elverdi?i ölçüde yeti?tirilebilen ancak tah?l ürünleri, ?eker pancar?, patates gibi ürünlerdir.

Türk ?stiklâl Sava??´n?n temellerinin at?ld???, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bak?m?ndan Konya´dan sonra ikinci s?rada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklar?n?n büyük k?sm? ?ç Anadolu´nun yukar? K?z?l?rmak bölümünde di?er k?s?mlar? ise Karadeniz ve Do?u Anadolu bölgesinde olup, 35° 50? ve 38° 14? do?u boylamlar? ile 38° 32? ve 40° 16? kuzey enlemleri aras?nda yer al?r. Kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat; do?udan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmara?, Kayseri; bat?dan Yozgat illeriyle çevrilidir. Trafik numaras? 58?dir.


Yap?s? 

Sivas, yözölçümü itibariyle Türkiye´nin ikinci büyük ilidir. Topraklar? üç bölgeye yay?lm??t?r. ?ç Anadolu, Do?u Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yer al?r. Gerek iklim gerekse do?a ko?ullar? ile bir Do?u Anadolu ?ehri say?labilir.

Ad?n?n kökeni 

?ehrin ad? kentin antik dönemdeki ad? olan Sebastia sözcü?ünün evrimle?erek Türkçele?mesiyle bugünkü halini alm??t?r. Sebastia ismi de Yunancada sayg?de?er, yüce anlam?na gelir ki, Latince Augustus´un Yunanca kar??l???d?r. Bu da Pontuslar taraf?ndan kurulan kentin Roma ?mparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adland?r?ld???na delalet eder.

Halk arasindaki rivâyetlere göre ise Sivas kurulmadan önce ulu a?açlar alt?nda kaynayan üç p?nar varm??. Bu p?nar Tanr?ya ?ükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere ?efkat duygular?n? ifâde edermi?. Bu üç p?nara ?Sipas Suyu? denirmi?. Zamanla mukaddes say?lan bu üç p?nar?n etrâf?nda küçük bir yerle?im merkezi kurulmu? ve ?Sipas? ismi verilmi?tir. Di?er bir rivâyete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden ?Sibasipler?den gelmektedir. Sivas ilk ça?larda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle an?lm??t?r.

Sivas ismi ile ilgili bir ba?ka rivâyete göre ise, kentin ad? Farsçada ?üç de?irmen? mânâs?na gelen ?Sebast? kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerle?mi?tir.


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,3438

© 2016 candirkoyudernegi.net
Çandır Köyü Web Portalı http://www.candirkoyudernegi.net

Tam Ekran